Skip directly to content

Stanovy

Občianske združenie Novozámocké svetielko je nekonfesionálne, nepolitické, neziskové a dobrovoľné združenie založené na kresťanských princípoch, ktoré pôsobí na území Slovenskej republiky. Svojou činnosťou sleduje združenie predovšetkým všeobecne prospešné ciele.

Cieľom a poslaním občianskeho združenia Novozámocké svetielko je napomáhať všestrannému harmonickému rozvoju (telesnej, duševnej a duchovnej stránky osobnosti) detí a mládeže na základe princípov kresťanskej etiky a vykonávať prevenciu sociálno-patologických javov, a to najmä prostredníctvom vytvárania možností pre zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže predovšetkým z Nových Zámkov a okolia.